Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
ΑΤΛΑΣ
Τι είναι

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.
Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά

  • Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
  • Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
  • Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους

Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται:

  • Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
  • Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με τα επιμέρους Ιδρύματα
  • Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους
  • Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
  • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων
  • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της δράσης (http://atlas.grnet.gr)Η εγγραφή των φορέων απασχόλησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για ΠΑ, καθώς και των φοιτητών που εντάσσονται από το Τμήμα τους στην ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, είναι υποχρεωτική.


Η εγγραφή Φορέων Υποδοχής ΠΑ στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ είναι διαθέσιμη εδώ.


Η σύνδεση φοιτητών στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ είναι διαθέσιμη εδώ.

Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), φορέα του ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
ΑΤΛΑΣ