Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Συνέδριο με θέμα: "e-Skills for Jobs 2014 Grand Event: Mobilising to Support Job Creation and Upskilling of the Workforce"

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: www.eskills4jobs.gr
Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.eskills4jobs.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη