Εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης
Γενικά
Φορείς Απασχόλησης

Μια από τις προτεραιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί η ανάπτυξη εποικοδομητικής και γόνιμης συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή καθιστά δυνατή την άμεση επικοινωνία των φορέων απασχόλησης με τους εγγεγραμμένους χρήστες του Γραφείου διασύνδεσης.

Οι χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης που αναζητούν εργασία, επιθυμούν να απασχοληθούν σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές αλλά και τα μέχρι στιγμής αποκτηθέντα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, οι φορείς απασχόλησης που αναζητούν εργατικό δυναμικό, επιθυμούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη στην κατάλληλη θέση (γνωστικό αντικείμενο, προσόντα).

Ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας είναι κομβικός. Είναι το σημείο αναφοράς σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός από τη συμμετοχή των φοιτητών και των αποφοίτων, σημαντική κρίνεται και η συμμετοχή των φορέων απασχόλησης.

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης
Φορείς Απασχόλησης