Εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης
Γενικά
Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό

Ένα από τα κριτήρια επιλογής ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι ο τόπος σπουδών. Εφόσον επιλεχθεί η παρακολούθηση Μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποια απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται από το εκάστοτε πανεπιστήμιο τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Από αυτά τα προσόντα υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος θα πρέπει:

  • Να διαθέτει ένα πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ). Σε περίπτωση που το πρώτο πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό να είναι είτε Bachelor of Science (BSc) ή Bachelor of Arts (BA)
  • Να έχει το καθοριζόμενο από το Πανεπιστήμιο είδος των σπουδών
  • Να έχει βαθμό πτυχίου από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και άνω
  • Να διαθέτει καθορισμένο αριθμό συστατικών επιστολών
  • Να κατέχει κάποιες πιστοποιήσεις (γλώσσα, υπολογιστές, κλπ)

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας έχει συντάξει σχετικό οδηγό για τις Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες αλλά και τους σχετικούς συνδέσμους που αφορούν κάθε χώρα ενδιαφέροντος. Παράλληλα, τα εξειδικευμένα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχουν διευκρινίσεις και συμβουλές προς σε αυτή την κατεύθυνση.


Πληροφορίες μεταπτυχιακών σπουδών ανά χώρα

                

   Σουηδία         Ισπανία        Ολλανδία       Γερμανία          Γαλλία
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας
Διδακτορικές Σπουδές
Tρόποι Χρηματοδότησης
Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα
Επιλογή Μεταπτυχιακού
Μεταπτυχιακές Σπουδές