Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Δράσεις


Το έργο και οι δραστηριότητες της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα εξής: 


> Οργανωτική Δομή της ΔΑΣΤΑ

- Οργάνωση και Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ

- Κανονισμός και Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ

- Κώδικας Δεοντολογίας

- Μελέτη βιωσιμότητας

> Διασφάλιση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών

- Μελέτες

- Αξιολογήσεις

> Εποπτεία Υπόλοιπων Πράξεων

> Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ

> Προβολή - Δημοσιότητα

> Ενημέρωση

> Δικτύωση / Συνεργασίες
Οργανωτική Δομή της ΔΑΣΤΑ

Η ΔΑΣΤΑ ως νέα και καινοτόμος δομή απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στους τελειόφοιτους και παράλληλα συντονίζει τις επιμέρους δομές, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Η οργανωτική δομή της ΔΑΣΤΑ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Ιδρύματος και με βάση το τεχνικό δελτίο προβλέπεται Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ». Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω Μελέτες: 

Οργάνωση και Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ
Η Διοίκηση της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει ενέργειες όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η επικοινωνία και ο έλεγχος. Οι ενέργειες αυτές, ή αλλιώς λειτουργίες της Διοίκησης, θα εξασφαλίσουν ένα ευνοϊκό εσωτερικό περιβάλλον για να λειτουργήσει η ΔΑΣΤΑ, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τους κατάλληλους πόρους από το εξωτερικό της περιβάλλον και να προσφέρει σε αυτό τις εκροές της επιτυγχάνοντας τους στόχους της.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ αφορά στον καταμερισμό τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και των ρόλων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιό της, αλλά και το συντονισμό αυτών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που θα μετατρέψει τη στρατηγική-πολιτική σε πραγματικότητα.
Η Διοίκηση της ΔΑΣΤΑ θα εκτελείται τόσο στο στρατηγικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τη Συντονιστική Επιτροπή, όσο και στο τακτικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών. Η Συντονιστική Επιτροπή πλαισιώνεται από δύο Επιτροπές: την ιδρυματική και τη συμβουλευτική, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και θετικά στην υλοποίηση των Πράξεων.
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία της οργάνωσης και απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο επικοινωνίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος της ΔΑΣΤΑ σε συνάρτηση με το οργανόγραμμά της.
Ο ΈΛΕΓΧΟΣ αποτελεί μέρος των διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης της ΔΑΣΤΑ από το στρατηγικό επίπεδο διοίκησης θα ελέγχεται η πρόοδος υλοποίησης ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις μεταβολές του, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Κανονισμός και Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ
Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι πρωταρχικά συντονιστικός που αφορά στις τρεις δράσεις, οι οποίες ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες επιβάλλουν την παράλληλη μεν αλλά ξεχωριστή υλοποίησή τους. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε και συντάχθηκε ένας οδηγός-κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος θα διευκολύνει τις δραστηριότητες των Πράξεων, θα συντονίζει και παράλληλα θα προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας. Ο κανονισμός αναπτύσσεται σε 22 άρθρα και έχει σκοπό να χρησιμεύσει στην κατάρτιση κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας.

Κώδικας Δεοντολογίας
Στα πλαίσια του φυσικού αντικειμένου της ΔΑΣΤΑ καταρτίστηκε ένας Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ που αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που αντικατοπτρίζουν τα Αρχές της, καθορίζουν πρότυπα διοικητικής συμπεριφοράς. Σκοπός του είναι να βοηθήσει ώστε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα που συμμετέχουν σε δράσεις της ΔΑΣΤΑ να ευθυγραμμίσουν ουσιαστικά και όχι τυπολατρικά τις Αποφάσεις, τις ενέργειες και τη γενικότερη δραστηριότητά τους με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες στο πλαίσιο της αποστολής του Έργου που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας.
Εκτός από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ έχει συνταχθεί και Κώδικας Δεοντολογίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, του οποίου τα άρθρα ρυθμίζουν θέματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της συνεργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ με φοιτητές, μέλη ΕΠ του Ιδρύματος και Παραγωγικούς Φορείς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες ρυθμίζει θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών που τους προσφέρει.

Μελέτη βιωσιμότητας
Στην εν λόγω μελέτη παρουσιάζονται εκτός των άλλων αναλυτικά προτάσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της πράξης ΔΑΣΤΑ και των δομών της καθώς και τη διατηρισιμότητα και την ενίσχυση των θετικών επιδράσεών τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.


Λειτουργεί γραφείο ΔΑΣΤΑ, το οποίο στεγάζεται στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1 στον 1ο όροφο και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00.
Διασφάλιση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου της ΔΑΣΤΑ και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών» περιλαμβάνονται Μελέτες και Αξιολογήσεις.

Μελέτες
- Μελέτη με τίτλο «Καθορισμός εσωτερικών και εξωτερικών Διαδικασιών Διασφάλιση Ποιότητας».
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας, δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράφει με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο τις ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται επιτυχώς οι στόχοι των Έργων.
Η μελέτη δομείται σε θεματικές ενότητες στις οποίες περιγράφεται η πολιτική για την ποιότητα, η οργανωτική δομή του Προγράμματος και η δομή και η διάρθρωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

- Μελέτη με τίτλο «Προτυποποίηση εντύπων».
Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διότι αποτελούν τη γραπτή τεκμηρίωση όλων των λειτουργιών, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που απαιτούνται. Κάποια από αυτά προβλέπονται και επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ άλλα επιβάλλονται έμμεσα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χωρίς να καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία εντύπων υπαγορεύεται από την ίδια τη φύση της κάθε Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες ανάγκες της και να διαμορφώσει συγκεκριμένα έντυπα.
Έτσι επιχειρήθηκε η προτυποποίηση όλων των εγγράφων που χρησιμοποιούνται κατά την διαχείριση των Εργων και περιλαμβάνει Διαγράμματα Ροής, τυποποιημένα έγγραφα, γενικά έγγραφα και οργανογράμματα.


Αξιολογήσεις
Η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί και την ύπαρξη αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η αξιολόγηση αφορά στους συντελεστές και στον τρόπο υλοποίησης των Πράξεων. Κατά την εξέλιξη και υλοποίηση της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών πραγματοποιούνται ενδιάμεσες εσωτερικές αξιολογήσεις από μέλη ΕΠ του Ιδρύματος αλλά και αξιολογήσεις που θα πραγματοποιούνται από εξωτερικούς αξιολογητές.
Από την έναρξη υλοποίησης των Πράξεων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω Αξιολογήσεις:
 
- Εσωτερικές αξιολογήσεις
Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν τρεις εσωτερικές αξιολογήσεις ως εξής:
1. Ιανουάριος 2011: η αξιολόγηση αφορούσε το έτος 2010 και πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές  Δ. Τριάντη, Δ. Κάβουρα και Κ. Σταθάκη
2. Νοέμβριος 2011: η αξιολόγηση αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές  Δ. Τριάντη και Δ. Κάβουρα.
3. Δεκέμβριος 2012: η αξιολόγηση αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές  Δ. Τριάντη,  Δ. Κάβουρα, Η. Σταύρακα και Α. Αλεξανδρίδη.

- Εξωτερικές αξιολογήσεις
1. Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας επελέγη από την ΑΔΙΠ να αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές.
Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τρείς ειδικούς αξιολογητές ως εξης: professor Loukas Kalisperis, Penn State University, Professor and Assosiate Dean Elza Milona, State University N.York, Professor Georgia Bizos, North Carolina State University.
Η αξιολόγηση έγινε στις 11 Ιανουαρίου 2012 και αφορούσε τη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους Δομές της από την έναρξη των Έργων μέχρι και το 2011.
2. Δεκέμβριος 2012: Η αξιολόγηση αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές Χ. Τσώνο καθηγητή ΤΕΙ Λαμίας, Γ. Τόμπρα καθηγητή ΕΚΠΑ και Ι. Σταθόπουλο καθηγητή ΕΜΠ.

 

Εποπτεία Υπόλοιπων Πράξεων
Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει και εποπτεύει τις εξής επιμέρους πράξεις:
- «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας»  career.teiath.gr
- «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» praktask.teiath.gr
- «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Αθήνας» moke.teiath.gr

Στο πλαίσιο της εποπτείας παρέχονται ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου συνολικά, καθώς και πρακτικά των συναντήσεων που πραγματοποιούνται και αφορούν στη διαχείριση του έργου.
 

Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ

Στα πλαίσια της ΔΑΣΤΑ αναπτύχθηκε το παρόν Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου γίνεται η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της απαραίτητης πληροφορίας.
Ο δικτυακός τόπος της ΔΑΣΤΑ αναπτύσσεται και ενημερώνεται συνεχώς  παρέχοντας πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των Δομών της (ΓΔ, ΠΑ, ΜΟΚΕ).

 
Προβολή - Δημοσιότητα
Στα πλαίσια της προβολής και δημοσιότητας του έργου περιλαμβάνονται δράσεις όπως:
- συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις   Δείτε Εκδηλώσεις
- δημοσίευση άρθρων   Δείτε Newsletter
- ιστοσελίδα προώθησης   Δείτε dasta.teiath.gr
- έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη ΔΑΣΤΑ και τις Δομές της (ΠΑ, ΓΔ και ΜΟΚΕ)   Δείτε Εκδόσεις
- κλπ.
 

Ενημέρωση
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας φροντίζει να ενημερώνει τους φοιτητές του ΤΕΙ-Α αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για διάφορα και ποικίλα θέματα, όπως:
- Ανακοινώσεις εντός ΤΕΙ   εδώ
- Ανακοινώσεις εκτός ΤΕΙ  
εδώ
- Εκδηλώσεις του ΤΕΙ  
εδώ
- Εκδηλώσεις εκτός ΤΕΙ  
εδώ
- Υποτροφίες  
εδώ
- Αγορά εργασίας
  εδώ
- ΑΜΕΑ
  εδώ
- Δελτία τύπου  
εδώ

Δείτε Ενημέρωση

 

Δικτύωση / Συνεργασίες

Η ΔΑΣΤΑ και οι Δομές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες με διάφορους φορείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας, όπως Ινστιτούτα και Επιμελητήρια κλπ.
Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης δικτύωσης είναι η προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Ήδη έχουν υπογραφεί πάνω από 20 Πρωτόκολλα Συνεργασίας με άλλους φορείς αλλά και με τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας άλλων  Ιδρυμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε   εδώ.
 


ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ αλληλοσυνδέονται για να υπάρχει η δυνατότητα ανάδρασης, δηλαδή αν κατά την πορεία υλοποίησης προκύψει ανάγκη διορθωτικών κινήσεων, να μπορούν αυτές να γίνουν άμεσα και αποτελεσματικά. 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η οργάνωση της ΔΑΣΤΑ για την υλοποίηση των δράσεων της:

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη