Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
ΔΑΣΤΑ
Γ ε ν ι κ ά   Σ τ ο ι χ ε ί α   τ ο υ   Έ ρ γ ο υ   " Δ Α Σ Τ Α   Τ Ε Ι   Α θ ή ν α ς "Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δημήτριος Νίνος, καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας

Χρονική Διάρκεια

1-5-2010 έως 31-12-2012  (Χρονική Επέκταση έως 31-10-2015)

Προϋπολογισμός
337.250,00 € (Αύξηση Προϋπολογισμού μετά την Επέκταση κατά 36.086,52 €
Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Υποέργου 1 από 337.257,19 € σε 373.343,71 € και δημιουργία νέου Υποέργου με Προϋπολογισμό 102.099,60 €)

Φορέας Χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Στόχος της ΔΑΣΤΑ
Στόχος της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας είναι να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν αφενός κοινές δράσεις, συντονισμός και συνέργεια των επιμέρους Πράξεων (Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) και αφετέρου να παρέχονται από τη ΔΑΣΤΑ υπηρεσίες και στρατηγικές κατευθύνσεις που να είναι κοινές σε όλες τις Πράξεις, παρότι η κάθε μία από αυτές έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και δομή.  Δ ο μ ή   κ α ι   Λ ε ι το υ ρ γ ί α    τ η ς   Δ Α Σ Τ Α   τ ο υ   Τ Ε Ι   Α θ ή ν α ς


Επιτροπές ΔΑΣΤΑ

> Συντονιστική Επιτροπή
Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον ιδρυματικό υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ κ. Δημήτριο Νίνο, Πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής και τους ιδρυματικούς υπευθύνους των τριών υπολοίπων πράξεων, ενώ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

> Ιδρυματική Επιτροπή
Στην Ιδρυματική Επιτροπή προεδρεύει ο ιδρυματικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και συμμετέχουν οι υπεύθυνοι των επιμέρους πράξεων, ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ και εκπρόσωποι Σχολών του Ιδρύματος.
Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι αρμοδιότητές της έχουν οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. Ρόλος της είναι να μεταφέρεται στη διοίκηση της ΔΑΣΤΑ από τους εκπροσώπους των Σχολών τυχόν προβλήματα, δυσλειτουργίες αλλά και να προτείνονται νέες ιδέες ως προς τις υλοποιούμενες δράσεις.

> Συμβουλευτική Επιτροπή

Στην Συμβουλευτική Επιτροπή προεδρεύει ο ιδρυματικός υπεύθυνοςτης ΔΑΣΤΑ και συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας από όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικότητες.
Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι αρμοδιότητές της έχουν οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. Ρόλος της είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ο εντοπισμός προβλημάτων και απαιτήσεων από την αγορά για την καλύτερη προετοιμασία και ευκολότερη ενσωμάτωση των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία.


Δομή και Λειτουργία ΔΑΣΤΑ

Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και πλαισιώνεται από δύο ακόμα επιτροπές (Ιδρυματική και Συμβουλευτική) οι οποίες συνεδριάζουν μηνιαίως και λειτουργούν συμπληρωματικά και θετικά στην υλοποίηση των πράξεων στο Ίδρυμα.
Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία του γραφείου και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων.

Το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΑΣΤΑ ορίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενώ με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, έχουν καθοριστεί πιο συγκεκριμένα ο ρόλος και τα καθήκοντα της ΔΑΣΤΑ, ανάλογα με τους ιδιαίτερους στόχους και τις ανάγκες του ΤΕΙ Αθήνας.


Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί εποπτεύουσα δομή των τριών Δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος.


Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η οργανωτική δομή της ΔΑΣΤΑ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη