Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ή/και στη σταδιοδρομία φοιτητών και νέων αποφοίτων, στην αναγκαιότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, ανάπτυξη συνεργειών μέσα από την υιοθέτηση νέων εργαλείων και βελτιστοποίηση του συντονισμού δράσεων δικτύωσης με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, σε δράσεις σχετικές με την πρακτική άσκηση φοιτητών, την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, την υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών καθώς και την προώθηση της απασχόλησης.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη