Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την μεγιστοποίηση των συνεργειών, τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των δομών και δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης αλλά και γενικότερα, της υποστήριξης της αποστολής και του ρόλου των ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των επιμέρους Δομών της.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη