Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Πάτρας
Το πρωτόκολλο αφορά στην υλοποίηση κοινών δομών και στρατηγικών, στην ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων & εμπειριών καθώς και στην υλοποίηση στόχων, βέλτιστων καλών πρακτικών και διάχυση πληροφοριών, αποτελεσμάτων κ.λπ. Στόχο έχει την απασχόληση και την εν γένει σταδιοδρομία των φοιτητών των συμβαλλομένων μέσω της εξεύρεσης και ανάδειξης των καλύτερων επαγγελματικών λύσεων και κατευθύνσεων με την διεύρυνση των οριζόντιων επιχειρηματικών ευκαιριών
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη