Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


H ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων των ΔΑΣΤΑ αλλά και με σκοπό την ανάληψη από κοινού σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη