Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
42 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων αναμένεται να προσλάβει 42 άτομα θεραπευτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Περίοδος Υποβολής: 29/07-10/08/2015

Αναλυτικότερα:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%A8%CE%A9%CE%9F%CE%A19%CE%A5-4%CE%94%CE%9F?inline=true

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη