Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Μπενάκη
Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Πρόσκληση 19, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξειδικευμένους συνεργάτες με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη περιεχομένου για διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων, καθώς και πολύ καλή γνώση της ελληνικής (μητρική).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα έως τις 23/7/2015 μαζί με κάθε άλλο στοιχείο που υποστηρίζει την υποψηφιότητα τους, στη διεύθυνση Κουμπάρη 1, 10674 Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη – Τμήμα Πληροφορικής: υπόψη κων Γκίκα Μαρία και Ζωής Μεταξιώτου, τηλ. 2103671021, email: documentation_system@benaki.gr).


http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=4050101&sid=282
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη