Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
12 Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικού από την Ακαδημία Αθηνών
Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το επιστημονικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών -Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664781).
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=3594&nt=18&lang=1
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη