Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Πρωτόκολλο συνεργασίας με την DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την DIXONS SOUTH EAST EUROPE AEBE με στόχο την από κοινού συνεργασία σε θέματα της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, την ανάρτηση αγγελιών και ανακοινώσεων θέσεων εργασίας, την συμμετοχή ημερίδων και εκδηλώσεων κ.α
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη